Teknologi

Højtemperaturkomposteringsteknologi

BACESS A/S har udviklet og procesoptimeret højtemperaturkomposteringsanlæg til fremstilling af hygiejniseret biogødning på basis af organisk affald, med en procestid på kun 5-10 dage for frigivelse af plantetilgængelige næringsstoffer. Teknologien bygger på aktivering og processtyring af de naturligt forekommende mikroorganismer (aerobe og anaerobe bakterier), som naturligt nedbryder organisk materiale og omdanner biomassen til et næringsrigt vækst- og gødningsmedie. Affaldsfraktioner som med fordel kan processeres; husholdnings-, landbrugs- og gartneriaffald, have- og industriaffald, fiberfraktion fra biogas og spildevandsslam samt aske. Alt efter input materialets næringsstofsammensætning vil output materialet med fordel kunne anvendes til gødnings- og/eller jordforbedringsformål i landbrug, gartnerier og hos private haveejere.

BACESS A/S systemanlæg for højtemperaturkompostering og hygiejnisering af organiske materialer består af en special konstrueret bioreaktor, med indbyggede specialkomponenter så som; temperaturfølere, iltsensor, ventilator og biofilter til kontrolleret processtyring og monitorering. Desuden anvendes der i processen kendt teknologi såsom; knuser, mixer og transportør for klargøring og efterbehandling. Med et korrekt blandingsforhold af de forskellige affaldstyper, samt en korrekt og kontrolleret processtyring, vil temperaturen stige til 70°C indenfor 48 timer og blive holdt i minimum en time, hvorefter biomassen er hygiejniseret, dehydreret og stabiliseret – klar til anvendelse. BACESS A/S systemanlæg for højtemperaturkompostering og hygiejnisering af organiske materialer, kan skaleres og designes efter det specifikke ønske og behov.

BACESS A/S har tilegnet sig praktisk erfaring med produktion af hygiejnisk kvalitets Biogødning på grundlag af følgende affaldstyper/biomasse:

  • Spildevandsslam
  • Husholdningsaffald
  • Have og parkaffald
  • Gartneriaffald
  • Fødevareaffald
  • Fiberfraktion fra Biogasanlæg
  • Hestestrøelse
  • Affald fra grøntsagsproduktion
  • Rest Biomasse fra industrihamp

Rodzoneteknologi

BACESS A/S tilbyder i samarbejde med Transform af 1994 ApS – Dansk Rodzone Teknik https://rootzone.dk/ biologisk rensning af spildevand.

Denne teknologi fjerner effektivt en lang række organiske stoffer samt kvælstof og fosfor i spildevand. Den naturlige vandrensningsproces foregår ved, at spildevandet kontrolleret siver gennem et korrekt designet og dimensioneret filtreringssystem, der udelukkende er opbygget af naturmaterialer. De mikroorganismer (bakterier), der findes i spildevandet, udsættes kontinuerligt for aerobe og anaerobe forhold, hvorved det bliver muligt for beplantningens rodsystem (Phragmites) at optage, fjerne og omdanne de skadelige stoffer.

Rodzoneteknologien kan desuden med fordel anvendes til effektiv rensning af procesvand fra industrivirksomheder. Efter rensning i rodzoneanlægget kan procesvandet med fordel recirkuleres, hvorved der opnås en optimal udnyttelse af klodens begrænsede vandressourcer.
Vi har i mere end 35 år, etableret over 1000 klimatilpasset rodzoneanlæg i 35 lande.

Luftrensningsteknologi – BioVentic

Vi ved i dag, at luftforurening i Danmark de seneste tre år (2016-2018), i gennemsnit har kostet det danske samfund 4000 for tidlige dødsfald og 75 milliarder kroner årligt.

BACESS A/S har siden 90’erne arbejdet med indeklima og naturlige luftrensningssystemer, og kan i dag tilbyde effektive og smukke designløsninger, når det gælder luftrensning til forbedring af indeklima og komfort, i erhvervslokaler så vel som i private hjem.

Teknologien BioVentic er et luftbehandlingssystem indeholdende et specialudviklet let jordfilter samt en dekorativ vegetation (egnet grøn plante) med rodzone. Når den atmosfæriske luft, indeholdende sundhedsskadelige partikler og gasser, presses gennem biofilteret via en ventilator, bindes de sundhedsskadelige partikler og gasser til biofiltermediet, hvorefter ren og renset luft strømmer ud i lokalet/hjemmet fra BioVentic.

 

Teknologien er testet og verificeret af NASA under strengt kontrollerede forhold.

BACESS A/S har udført en række tests hos kunder af anlæg i drift. Baseret på de udførte tests og dokumenterede måleresultater, er der ingen tvivl om, at BioVentic har en meget høj luftrensningseffekt, og bestemt styrker indeklimaet og komforten.

Bakterieforekomsten blev reduceret med 81-95% ved sammenligning af værdier mellem indtag og udledning i BioVentic.

Sundheds- og komforttilstand baseret på spørgeskemaer fra Glostrup Hospital viste, at sundheds- og komfortproblemer i gennemsnit blev reduceret med 50%.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os