Services

Waste to Value – Organisk affald til værdifuld hygiejniseret biogødning.

BACESS A/S varetager alt fra den indledende projektfase til daglig drift og vedligehold af BACESS biogødningsanlæg. I tæt samarbejde med kunden udarbejdes en business case der bl.a. indeholder en grundig granskning og gennemgang af virksomhedens/landbrugets nuværende omkostningsstruktur, således at forretningsgrundlaget tilvejebringes. Herefter vil du/I som kunde have det nødvendige beslutningsgrundlag for en eventuel grøn og fremtidssikret investering i et bæredygtigt biogødningsanlæg.

Rodzoneanlæg – Biologisk rensning af spildevand samt recirkulering af industrielt procesvand.

BACESS A/S tilbyder i samarbejde med Transform af 1994 ApS – Dansk Rodzone Teknik https://rootzone.dk/ biologisk rensning af spildevand samt recirkulering af industrielt procesvand.

Vi har mere end 35 års erfaring med etablering af Transforms EU verificerede rodzoneanlæg World Wide, der blandt andet udmærker sig ved en dokumenteret høj rensningsgrad, lavt investeringsbehov samt minimale drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Desuden er et Transform rodzoneanlæg med til at øge biodiversiteten, da det er et sandt paradis for vores mangeartet småfugle, der lever i, og er afhængige af, et sundt rørskovsmiljø.

Til industrivirksomheder tilbyder vi konceptet bæredygtig ressourceanvendelse i form af recirkulation. Vores rodzoneanlæg kan rense og recirkulere op til 80% af det procesvand der eksempelvis anvendes ved minedrift, hvilket vi har dokumentation og erfaring med fra tidligere gennemførte projekter. Eftersom rent vand er en knap ressource og prisen er stærkt stigende, er der et stort incitament og en god business case for mange industrivirksomhederne mht., at recirkulere procesvand i langt højere grad, til gavn for vores sparsomme grundvandsreserver og dermed også vores natur og miljø. Et Transform rodzoneanlæg anvender ingen from for skadelige miljøfremmede kemiske stoffer.

BACESS A/S services:

 • Projektering
 • Anlægsberegninger inkl. Cost benefit analyse
 • Design og tegningsmateriale
 • Myndighedsgodkendelser
 • Anlægsarbejde
 • Drift og vedligehold – serviceaftale
 • Vandprøveanalyser
 • Naturgenopretning af vandmiljøer

Læs mere om vores rodzoneanlæg under menuen – Teknologi eller besøg www.rootzone.dk

Luftrensningsteknologi – BioVentic

BioVentic – Unik biofiltrering for naturlig luftrensning.

Den stigende globale urbanisering bevirker en stigende luftforening i alverdens storbyer, hvor forureningsgraden og smogvarsel i dag oplyses på samme niveau som nedbør og pollen. Luftbåren udledning fra landbrugets husdyrsbedrifter udgør i stigende grad et problem for de borgere, der bor og lever i nærhed til disse husdyrsbedrifter pga. en forhøjet koncentration af ammoniak og sundhedsskadelige partikler.

BACESS A/S har udviklet et unikt luftrensningssystem – BioVentic – som ved biofiltrering effektivt og dokumenteret eliminere sundhedsskadelige luftbårne mikropartikler. BACESS A/S tilbyder Tailor made løsninger, hvor BioVentic installationen projekteres og designes efter det individuelle ønske og behov, for eksempel ved ønske om eliminering af udledningsgener fra svineproduktion.

Herudover tilbyder BACESS A/S BioVentic standard løsning, bestående af en dekorativ potte med en unik special udviklet biofiltrering afsluttende med en smuk grøn plante. BioVentic standard løsning finder primært anvendelse i kontor- og kundemiljøer, erhvervslokaler, offentlige institutioner, såvel som i private hjem.

 

Dokumenterede effekt resultater:

 • Omdanner forurenet luft til ren luft ved naturlig biofiltrering
 • Effekttestet på 500 kemikalier
 • Reducere bakterie og svampespore i inde luften
 • Reducere støvgener
 • Reducere lugtgener
 • Stabilisere indeklimaet
 • Luftkøling
 • Dokumenteret 50% forøget komfort- og sundhedseffekt
 • Energieffektiv og støjsvag

 

BACESS A/S services:

 • Design, beregning og dimensionering af luftrensningsanlæg BioVentic – Tailor made solution
 • Analyse af indeklima og rådgivning
 • Standard løsning for luftrensning med BioVentic – Plug and Play
 • Serviceaftale – drift og vedligehold
 • Leasingaftale
 • Indeklima overvågning

Læs mere om vores luftrensningsanlæg BioVentic under menuen – Teknologi

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os