Waste to Value – Cirkulær Bioøkonomi – Recirkulering af næringsstoffer – Ressourceudnyttelse

Udvikling af bæredygtige og CO2 neutrale løsninger baseret på naturlige processer. BACESS A/S er en virksomhed der aktivt bidrager til  den grønne omstilling – World wide.

null

Om firmaet

Se mere her

null

Aktiviteter

Se mere her

null

Teknologi

Se mere her

null

Projekter

Læs mere

SDG Tech Awards Nominee Badge 2022

BACESS A/S ARBEJDER AKTIVT MED FN’s BÆREDYGTIGE VERDENSMÅL – SDGs

BACESS A/S arbejder kontinuerligt med forskning og udvikling af cirkulære, bæredygtige og innovative grønne løsninger til glæde og gavn for mennesker, natur og miljø. Vores ønske og vision er, at bidrage til indfrielsen af FN’s verdensmål, ved at tilbyde et reelt grønt alternativ World Wide, der driftsøkonomisk som minimum skal kunne matche de traditionelle lineære løsningsmodeller.

SDG 1

Vores teknologi understøtter bl.a. landbrug og fødevareproduktion samt aktiviteter i relation til disse. Teknologien vil kunne skabe arbejdspladser og eliminere fattigdom, navnlig ved dyrkning af fødevare i mindre frugtbare landområder.

Teknologien kan tilgodese den lokale befolkning, der ved dens anvendelse får øget mulighed for, at brødføde sig selv og deres familier, og dermed leve et godt og anstændigt liv

SDG 2

BACESS A/S’ biogødningsproduktionsteknologi er udviklet mhb. på, at kunne afhjælpe de globale bekymrende tendenser vedr. stigende jordforringelse og miljøforurening

SDG 3

Vores løsninger fremmer bedste praksis, der sigter mod at gøre fødevareproduktion cirkulær, effektiv og bæredygtig, og samtidig beskytte menneskers sundhed i form af en sikker fødevareproduktion i landbruget.

SDG 4

I samarbejde med Transform af 1994 ApS, har BACESS A/S iværksat et uddannelsesprogram vedr. affaldssortering for skoler og lokalsamfund i Uganda. Programmet støtter lokalbefolkningen i håndtering af det affald der genereres i deres lokalområder. Dette initiativ tilskynder lokalbefolkningen i aktiv deltagelse, da det har direkte økonomiske og miljømæssige fordele for lokalsamfundene.

SDG 6

BACESS A/S rådgiver, designer, konstruerer, driver og vedligeholder naturbaserede spildevandsrensningssystemer, der kan recirkulere og genbruge helt op til 80% af det rensede spildevand. Disse systemer har meget lave etablerings- og driftsomkostninger sammenlignet med de eksisterende traditionelle vandrensningssystemer

SDG 8

Hos BACESS A/S mener vi, at innovative løsninger rettet mod landbrugs- og fødevaresektorerne kan hjælpe med til, at løse beskæftigelsesudfordringerne specielt i udviklingslandene. Vores systemer og løsninger er udviklet til målrettet at understøtte landbrug og fødevareproduktion.

SDG 11 & 12

Tilgængeligheden til gødning har stor indflydelse på fødevarepriser samt det individuelle landbrugs udbytte og indkomst. BACESS A/S´ teknologi er udviklet således, at det er muligt for det individuelle landbrug, at producere deres egen biogødning baseret på organiske biprodukter. Dette mhb. på at forbedre deres udbytte og imødekomme den stigende efterspørgslen på fødevarer i byområder, grundet den stadigt stigende befolkningstilvækst på kloden, samt de tiltagende klimaændringer.

SDG 11 & 12

Tilgængeligheden til gødning har stor indflydelse på fødevarepriser samt det individuelle landbrugs udbytte og indkomst. BACESS A/S´ teknologi er udviklet således, at det er muligt for det individuelle landbrug, at producere deres egen biogødning baseret på organiske biprodukter. Dette mhb. på at forbedre deres udbytte og imødekomme den stigende efterspørgslen på fødevarer i byområder, grundet den stadigt stigende befolkningstilvækst på kloden, samt de tiltagende klimaændringer.

SDG 13

BACESS A/S’ teknologi giver mulighed for recirkulation af næringsstoffer, forbedring af økosystemets genneralle sundhed, reduktion af miljøforurening og overdreven udnyttelse af naturressourcer, samt genoprettelse af biodiversitet

SDG 17

BACESS A/S samarbejder med en lang række interessenter og partnere på tværs af forskellige sektorer og på alle niveauer.

Organisk affald til hygiejniseret biogødning

BACESS A/S har tilegnet sig praktisk erfaring med produktion af hygiejnisk kvalitets Biogødning på grundlag af følgende affaldstyper/biomasse:

 • Spildevandsslam
 • Husholdningsaffald
 • Have og parkaffald
 • Gartneriaffald
 • Fødevareaffald
 • Fiberfraktion fra Biogasanlæg
 • Hestestrøelse
 • Affald fra grøntsagsproduktion
 • Rest Biomasse fra industrihamp

Vi tilbyder en efterfølgende hygiejnisering ved hjælp af varmekompostering på 70oC. Hermed kan biomassen oparbejdes tillagerfast og frit omsættelig biogødning, hvilket åbner for flere afsætnings muligheder. Udover ovennævnte markeder bør spagnum ligeledes outsources til fordel for biogødning, da spagnum frigør den bundne CO2 fra tørvejorden svarende til kulafbrænding.

Organisk affald til hygiejniseret biogødning

BACESS A/S har tilegnet sig praktisk erfaring med produktion af hygiejnisk kvalitets Biogødning på grundlag af følgende affaldstyper/biomasse:

 • Spildevandsslam
 • Husholdningsaffald
 • Have og parkaffald
 • Gartneriaffald
 • Fødevareaffald
 • Fiberfraktion fra Biogasanlæg
 • Hestestrøelse
 • Affald fra grøntsagsproduktion
 • Rest Biomasse fra industrihamp

Vi tilbyder en efterfølgende hygiejnisering ved hjælp af varmekompostering på 70oC. Hermed kan biomassen oparbejdes tillagerfast og frit omsættelig biogødning, hvilket åbner for flere afsætnings muligheder. Udover ovennævnte markeder bør spagnum ligeledes outsources til fordel for biogødning, da spagnum frigør den bundne CO2 fra tørvejorden svarende til kulafbrænding.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os